informacje i zapisy

Anna Cieślukowska

tel. 0-505-214-265

e-mail: aquamama@interia.pl

 

Regulamin

Regulamin AQUA MAMA

 1. Przed zajęciami należy przedstawić zaświadczenie od lekarza ginekologa o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w tychże zajęciach. W przeciwnym razie nie będzie można wejść na basen.(Ściągnij zaświadczenie od lekarza ginekologa)
 2. Na zajęcia przychodzimy min. 15 min. wcześniej (jest to czas na przebranie się, opłacenie lub ewentualny kontakt z instruktorem) 
 3. Do szatni może wejść tylko osoba posiadająca klucz do szafki, otrzymany w recepcji SPA. 
 4. Przynieś ze sobą klapki basenowe i ręcznik. Każda z pań może wziąć sobie coś słodkiego, np. batonika, jabłko i  coś do picia ,aby w razie potrzeby wyrównać poziom cukru we krwi. 
 5. Za pozostawione rzeczy w szatni obsługa SPA oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 
 6. Na basen można wejść tylko w obecności ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 7. Za zdarzenia losowe związane z uszczerbkiem na zdrowiu uczestniczek  poniesione podczas zajęć organizator nie ponosi odpowiedzialności. Tak samo dotyczy to również przebywania na obiekcie przed lub po zajęciach.
 8. Zajęcia trwają 50 minut. 
 9. Nieobecność usprawiedliwioną  – zgłoszoną wcześniej, można odrobić.  Tylko karnety.
 10. Po upływie ważności karnetu, niewykorzystane zajęcia przepadają i pieniądze nie będą zwracane. Karnet ważny jest 6 tygodni od pierwszego weścia na zajęcia
 11. Z przyczyn niezależnych np. brak prądu,awaria basenu itp., zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć.
 12. Zakup wejścia  jednorazowego lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zamieszczania na stronie zdjęć wykonanych podczas zajęć.
 14. Zabieramy również zaświadczenie od lekarza ginekologa stwierdzające brak przeciwwskazań do zajęć w wodzie.
 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora zajęć AQUA MAMA.

Regulamin AQUA DZIECI

 1. Rodzic (opiekun) podpisuje przed zajęciami oświadczenie ,iż dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do zajęć w wodzie. W razie wątpliwości opiekun (rodzic) powinien skonsultować się z lekarzem specjalistą. Jednocześnie oświadcza,iż zapoznał się z regulaminem.
 2. Nieobecność dziecka na zajęciach należy zgłosić (tel. lub sms tel 505 214 265)  najpóźniej do godz. 8:00 w dniu zajęć. Po tej godzinie nieobecność nie będzie usprawiedliwiona. Nie można jej odrobić.
 3. Opłaty prosimy  regulować w ciągu 3 dni od dnia zapisu. Brak wpłaty oznacza rezygnację z zajęć.
 4. Zwrot pieniędzy (tylko karnet jesień/zima i wiosna /lato) może nastąpić jedynie przy zgłoszeniu rezygnacji (max. do 3 zajęć).
 5. Nie przenosimy nieodrobionych zajęć na kolejny semestr.
 6. Istnieje możliwość odrobienia  usprawiedliwionych zajęć .Termin ustalony zostaje indywidualnie.
 7. Za pozostawione rzeczy w szatni  instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 8. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane i nieusprawiedliwione  zajęcia.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zamieszczania na stronie zdjęć wykonanych podczas zajęć.
 10. Na terenie obiektu (basen oraz szatnia) obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych (nakaz Sanepidu) Starsze dzieci mogą się posilić po basenie obok szatni przy stoliku.
 11.  Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia osób towarzyszących do strefy basenowej podczas zajęć. W semestrze  będą organizowane lekcje otwarte, na które zapraszamy osoby towarzyszące (obowiązuje strój kąpielowy)   
 12. Z przyczyn niezależnych np. brak prądu,awaria basenu itp., zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć.
 13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora zajęć.
 14. Wykupienie karnetu i uczestnictwo w zajęciach wiąże się z akceptacją regulaminu.
 15. W wyjątkowych sytuacjach prowadzący zajęcia mają prawo do odstąpienia od zasad zawartych w regulaminie.
 16. Jeśli z powodu pandemii zostanie zamknięty basen, to wszystkie niewykorzystane zajęcia zostaną odrobione po otwarciu obiektu.       W związku z tym, Nie zwracamy pieniędzy za karnety, tylko przesuwamy w czasie zaległe wejścia. Zgodnie z obowiązującym grafikiem.  

 

 

 

 

 

OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE o OCHRONIE DANYCH zwane "RODO"

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) z dn 27.04.2016

1. Administratorem przekazanych danych jest Anna Cieślukowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AQUA MAMA Anna Cieślukowska, NIP: 851-161-71-77, 72-006 Mierzyn, ul Spółdzielców 20d/10

2.Przechowujemy Państwa dane osobowe w bazie danych, która służy do wysyłania informacji o ofercie bieżących i przyszłych zajęć. Dotyczy zajęć na basenie dla niemowląt i małych dzieci oraz kobiet w ciąży. Dołożyliśmy wszelkich starań , aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

3.Dane osobowe będą przekazywane na podstawie wyrażonej zgody. 

art 6 ust 1 litera a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016\679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty , z którymi Administrator współpracuje w zakresie organizacji zajęć, uprawnione do otrzymywania danych osobowych na mocy przepisów powszechnie obowiązujących.

5.Dane Państwa będą przechowywane przez okres realizacji zajęć na basenie z udziałem Państwa dziecka (wynikającego z ust z dn 14.12.1016r. prawo oświatowe i przepisów wykonawczych do ustawy) oraz z udziałem samej kobiety w ciąży.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych

2.Żądania sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych

3.Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. jeśli wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, administrator przeanalizuje, czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po jego stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

4.Żądania przeniesienia danych

5.Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonnano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne , ale ich niepodanie może skutkować niemożnością lub utrudniać organizację zajęć na basenie. Może również wykluczać udział dziecka lub kobiety w ciąży w w/w zajęciach.